BADANIA

BADANIA 2018-01-02T11:58:17+00:00

REGULAMIN KONKURSU

Czemu nie lubisz diety”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Czemu nie lubisz diety?” („Konkurs”) zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

1. Kto jest organizatorem Konkursu?

Organizatorem Konkursu jest KINESIA Rehabilitacja Przemysław Sekuła z siedzibą w Krakowie (30-079) przy Al. Kijowska 24/26, NIP: 677 220 29 42, REGON: 121 591 786 („Organizator”).

Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu kinesiakrakow.pl

Konkurs trwa w okresie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 08.01.2018 r.

2. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin.

Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

3. Na czym polega Zadanie Konkursowe?

Konkurs polega na napisaniu (w komentarzu na facebook’u pod postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie: Czemu nie lubisz diety? (Każdy Uczestnik może napisać tylko jedną odpowiedź)

4. Kto wybiera zwycięzców?

Zwycięzców wybierze komisja składająca się z p. Przemysława Sekuła i p. Natalii Zbroja.

5. Co można wygrać w Konkursie?

Nagrodą w konkursie jest pakiet o wartości 340 zł. A w nim:

– konsultacja dietetyczna,

– analiza składu ciała,

– indywidualna dieta na miesiąc.

6. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez portal społecznościowy Facebook.pl. Pracownik gabinetu KINESIA w wiadomości prywatnej poprosi o dane kontaktowe w celu ustalenia daty wizyty.

7. Gdzie jest dostępny Regulamin?

Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej http://kinesia.pl/aktualności/badania/ oraz w siedzibie Organizatora.

8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie.

2. Zabronione jest korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

10. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.